Kur'an'a Göre Talak ve Boşanma Hakkında Önemli Bilgiler

KUR'AN'A GÖRE TALAK

"Size kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefislerinizden eşler
yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet koyması da O'nun
ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.".
(Rum Suresi, ayet 21).

".......Onlarla iyi geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah onda çok hayır kılar."
(Nisa Suresi, ayet 19)
--------------------
TALAK (Boşanma)

Talak; lugatta, herhangi bir şeyin bağını çözmek manasındadır.

Istılahta talak; kadın ile erkek arasındaki bağın çözülmesi ve evlilik ilişkilerinin sona ermesidir.
--------------------
Allah Rasulu (a.s) buyuruyor:

"Boşanma, Allah'ın en sevmediği helaldir."

(Ebu Davud)
-------------------

Kur'an'a uygun yapılmayan tüm boşamalar HARAM ve GEÇERSİZdir

" .......Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerdir."

(Bakara 229)
--------–––—–——

Mahmud b, Lebid'den rivayet edilir.
Peygamber (a.s)'a karısını üç talakla birden boşayan bir adamın durumu haber verildi. Peygamber (a.s) öfkelenerek ayağa kalktı ve:

"Ben aranızda iken Allah'ın kitabıyla mı oynanıyor?!" buyurdu.Hatta adamın biri kalktı ve "Ya Rasulullah onu öldüreyim mı?" dedi.

(Nesai)
———————

"Allah ve Rasulu bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış erkek
ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Rasulune
karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur."

(Ahzab 36)
———-------------

GEÇİMSİZLİK BAŞLADIĞINDA
----------------

Nuşûz (saygısızlık, itaatsizlik, görevlerinde ihmalkârlık) yapan kadın ise;
Erkek;
* Öğüt verir,
* Yatak ayırır (sırt çevirir),
* (Terbiye maksatlı, zarar vermeden) döver.
(Nisa 34)

Erkeğin nuşûzunda (kadını istememe durumlarında) ise;
Kadın;
(Gerekirse bazı haklarından vazgeçerek) barış-uzlaşma yoluna gider.
(Nisa 128)
-------------------

Düzelme olmadıysa;

*Kadının ailesinden,
*Erkeğin ailesinden,
(Barıştırmak amacıyla) HAKEMLER devreye girer.

Hakemler durumu çözemediyse, erkek (boşamaya) kararlıysa;
--------------------

1. BOŞAMA
--------------------

* Kadının hayız olmadığı,
*İlişkiye girilmediği, temizlik döneminde, (Talak 1)
*İki kişiyi şahit tutarak (iki şahit huzurunda), (Talak 2)
Boşadığını ilan eder.

{ Temizlik | Adet | Temizlik | Adet | Temizlik | Adet }
| 1 | 2 | 3 |

İddet: 3 Kur = 3 (T+A )
--------------------

1. Talak (boşamadan) sonra;

*Aynı ev paylaşılır,

*Erkek, iddet bitmeden ( 3 kur ) geriye dönebilir. (iyi niyetle, evliliği sürdürmek üzere)
(Bakara 228)
*İddet bitiminde (3 kur ) kadının rızası ve velisinin izni ile, yeni bir mehir ve nikah akdi ile evliliği sürdürmek üzere evlenebilirler. (Bakara 232)

*Kadın başkasıyla evlenebilir. (Bunun için üç talakın bitmesine gerek yoktur.)
-----------------------

Erkek, iddet içinde (nikahsız ve mihirsiz), iki şahitle geri döner
Veya iddet bitiminde tekrar nikah akdi ve mihirle hanımınla evliliğini devam ettirirse (kadın istediği taktirde veli engellememeli) (Bakara 232)

Dönüş niyetleri geçinmek, evliliği sürdürmek olduğu halde tekrar geçimsizlik olur da erkek yine boşanmak isterse,
----------------------

2. BOŞAMA
----------------------

1. Boşamadaki tüm şartlar ve safhalar aynı şekilde geçerlidir.
----------------------

İddet içinde mihirsiz ve akitsiz veya iddetten sonra mihir ve nikah akdi ile birbirlerine dönerlerse,

Niyetleri geçinmek, evliliği sürdürmek olduğu halde, tekrar geçimsizlik olur da erkek tekrar boşanmak isterse,
----------------------

3. BOŞAMA
----------------------

*1.ve 2. Boşamadaki şartlar geçerlidir.

*Artık birbirlerine geri dönemezler. (Tekrar evlenemezler.)

*Kadın üç ay (kur) iddet bekler. (Geri dönüş umudu olmadığı için iddeti kocasının evinde beklemesi gerekmez.)

*Erkek kadının 3 ay geçimini sağlamak durumundadır.

*Bundan sonra kadın başka birisiyle normal bir evlilik yapar ve aynı şekilde Kur'an'a göre boşanırsa veya kocası ölürse tekrar eski eşiyle evlenebilir. (Bakara 230)
----------------------

BOŞANMA KONUSUNDA ÖNEMLİ

BİLGİLER
----------------------

*Kadın boşanmak istediğinde hakime başvurur. Ciddi-geçerli bir sebebi yoksa aldığı mihri geri vererek boşanır. Haklı bir sebebi varsa, hakim kararına göre mehrini geri vermez.

(Nikah akdinde belirlenen mehrin 'peşin verilen ve sonra verilecek olan' diye belirtilerek yazılması her iki taraf için keyfi boşamaları caydırıcı olabilir. Veya boşanmak istemeyen tarafın maddi zararı hafifletilir. Kadın boşanmak isterse aldığı mehri geri vereceğinden aldığının yazılı olması, erkek boşanmak isterse ödeyeceği miktarın yazılı olması önemlidir.)
-----------------------

*Mübah olan talak, alimlerin ittifakı ile;
kişinin karısını,
hayızdan temizlenip yıkandıktan sonra,
cinsel ilişkide bulunmadan,
tek bir talakla boşaması,
iddetini (3ay-kur) bitirinceye kadar başka talak vermemesidir. (Sünni Talak)
----------------------

*Koca iddet müddetinde dönmez ve kadın iddetini tamamlarsa, artık kocasından ayrılmış olur.
Başkasıyla evlenebilir.
(3 talakın bitmesi gerekmez. Kalan nikah hakkı kadın başkasıyla evlenmese de kullanılabilir.)
----------------------

*Kocanın, iddet bitmediği sürece (3kur), tekrar (karısının ve velisinin rızasına ve mehre gerek olmaksızın) geri dönme (rücu) hakkı vardır.

*Koca iddet bitiminde tekrar karısı ile evlenmek isterse mehre ve nikah akdine ihtiyaç vardır.
Bu durumda kadının ve velisinin rızası da gereklidir. Kur'an'da kadın ve erkek anlaştıktan sonra velinin engel olmaması istenmektedir.
-----------------------

*Hayız halinde verilen talak
*Cinsi münasebette bulunduğu temizlik süresi içinde verilen talak
*Bir defada peşi peşine verilen talak
*İddet (3ay/kur) müddetinde başka bir talak verilmesi.

Bu şartlarda verilen talaklar haramdır ve herhangi birine uyulmadığı taktirde boşamanın geçerliliği yoktur.

(İbni Ömer'in, karısı hayızken verdiği talakı Rasulullah (a.s) kabul etmemiş,geçersiz saymış, karısına dönmesini emretmiş, şartlar yerine geldikten sonra boşayabileceğini bildirmiştir.)
--------------------

*Erkeğin bir talak verdikten sonra peşinden bir talak daha vermesi yetkisi yoktur.(üç ayda sadece bir talak verilebilir.)

Dönüş olmaksızın ikinci temizlik süresinde ikinci talakı, üçüncü temizlik süresinde üçüncü talakı vermesi de Kur'an'a uygun değildir.

(Allah-u Teâlâ karısını boşayan kimseye, kadın müddeti doldurunca ya iyilikle tutmasını ve yahut da güzellikle salıvermesini emretmiş, üçüncü bir şık tanımamıştır.
Karısını ikinci temizlikte boşamak ne iyilikle tutmak ne de güzellikle salıvermektir.)
(Bakara 231, Talak 2)
------------------

*Nikahın şartları yerine gelmeden nikah sahih olmadığı gibi, şartları yerine gelmeden yapılan boşama da sahih-geçerli değildir.

Yasak olan bir şeyin bağlayıcı ve geçerli olması düşünülemez.
Kocanın keyfine göre veya Kur'an'a uymayan bir şekilde yaptığı talak geçerli olacaksa, bu yasakların ve Allah'ın kısıtlama altına almasının-sınırlar koymasının bir anlamı olmaz.

"....Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerdir." (Bakara 229)
-------------------

Şartlarına uyulmadan (mesela abdestsiz) kılınan namaz, tutulan oruç nasıl kabul olmuyor ve iadesi gerekiyorsa, talakta da durum aynıdır.

İslama uygun olmayan miras paylaşımı yapanlar bunu düzeltmek isteseler, yetkili kişi:
"Artık siz paylaştırmışsınız, iş işten geçti. Yaptığınız haramdır ama geçerlidir." diyemez. Olanı bozarak Allah'ın dinine göre tekrar bir düzenleme- paylaştırma yapar.

(Derdi Kur'an'a uymak olmayanlar dilediklerini yapabilirler,ama bunu 'Allah'ın dinindenmiş, Kur'an'a göre böyleymiş' diye sunmaya hakları yoktur.)
----------------------

*Nikah akdinin gereği iki şeydir:
Ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek.
(Allah ve Rasulünün haram kıldığı) haram yollu salıvermek üçüncü bir şıktır. Nikah akdinin gereğine girmez. Dolayısıyla asla dikkate alınmaz.
-----------------------

*Üç talak birden ancak lianda bulunan ( zina isnadında bulunup yeminleşen) kimse için geçerlidir.
Devamı gelebilmesi mümkün olan nikah konusunda 3 talak birden verilemez.
Liandan doğan ayrılık onu kocaya ebedi olarak haram kılmaktadır.
Böyle bir durumda o kişiye hayız veya lohusa veya cima bulunan temizlik içinde boşaması da haram değildir.
-------------------------

*Nikahın ve talakın şakası olmamasından; şahitler huzurunda akit yapılan nikahın ve yine şahitler huzurunda şartlarına uyularak gerçekleşen talakın kastedildiği bilinmelidir.

(Bir adamın bir kadına 'seni nikahıma alıyorum' demesinin bir önemi yoksa, şartlarına uymadan karısına 'seni boşuyorum' demenin de bir anlamı, kabul edilebilirliği yoktur.)

(Boşanma kelimelerini telaffuz etmekten korkan, kocasının ağzından kızgınlıkla, hatta yanlışlıkla çıkacak diye korkulu bir hayat geçiren kadınlarımıza Allah rahmet etsin.)
------------------------

*Talak konusunda ihtiyatlı davranacağız diye,
erkeğin (şartlarına uymadan) ağzından çıkan her sözü kutsal kabul edip,
nikah akdini bozulmuş kabul edenler,
Kendine yakinen helal olduğu bilinen kimseye kadını haram,
Başkalarına helal kılmaktadırlar.
Bunlara daha doğru düşünmeyi ve Allah'tan korkmayı tavsiye ederiz.
------------------------

*Fıkıhta hüküm çıkarırken "maslahat" kuralı çok önemlidir.
Maslahat; dinin koruduğu ana ilkeleri ve gerçekleştirmeyi istediği temel gayeleri kuşatacak şekilde, insanların dünya ve ahiret menfaatlerine uygun, iyi, iyiye ulaştıran, yararlı hükümler çıkarmaktır.
Boşanma konusunda ayetler dikkate alınmadığı gibi "maslahat" prensibi de göz önünde bulundurulmamıştır.
Gelişigüzel boşanmalar engellenecek, kabul edilmeyecek yerde kinayeli (!) kinayesiz (!) şartlı (!), telefonla (!) internetle (!) her türlü sözle evlilikler bitirilmek için adeta gayret sarfedilmiştir.
--------------------------

*Fakihler boşanma ile ilgili ayetleri fıkha almamış, bu konu daha çok ahlaka (insafa) bırakılmıştır.
Eğitilmemiş toplumlar ve insanlar için sadece ahlak kuralları yeterli değildir. Hukuk şarttır.
Eğer boşanma kuralları (hukuk) Kur'an ve sahih sünnete uygun olsaydı, Fıkıh kitaplarında pek çok sayfanın yazılmasına ihtiyaç kalmazdı.

Çok soru sormak yasaklandığı halde; gereksiz, uygunsuz bir sürü soru-cevaplarla,
Örf ve adetlerin ve hakim görüşün etkileriyle Fıkıh kitapları içinden çıkılamayacak bir duruma gelmiştir.
-------------------------

İbni Mes'ud şöyle demiştir:
"Kim Allah'ın emrettiği gibi boşarsa, Allah ona açıklamıştır. Kim muhalefet ederse, biz hilafına güç yetiremeyiz."

Yine İbni Mes'ud şöyle demiştir:
"Kim işi şekli üzere yaparsa, şüphesiz ki Allah ona açıklamıştır. Aksi taktirde, Allah'a yemin ederim ki, onların ihdas ettikleri herşey (hakkında fetva vermeye) bizim takatimiz yoktur."
-------------------------

*Kur'an-ı Kerim'de aynı karı-kocaya 2 defa boşanma 3 defa nikah-evlenme hakkı tanınmıştır. 3. Boşanmadan sonra karı- kocanın evlenmesi şarta bağlanmıştır.
(Evliliğin yaz-boz tahtasına dönmemesi için şartlarına ve süresine uyulan 3 deneme yeterlidir. )

3. Boşamanın ardındaki ağır şart (kadının başkasıyla evlenmesi) düşünülerek yanlış adımlar atılmamasına dikkat edilmelidir.
--------------------------

*İki hakemin ve iki şahidin boşanmanın şartlarından oluşu(zannedildiği gibi tavsiye değil), boşanmanın aniden oluverecek bir şey olmadığının, (Nisa 34), ciddi bir geçimsizlikten sonra, düşünülüp-taşınılarak verilen bir kararın neticesi olduğunun açık bir delilidir. Veya ani verilecek kararları dizginleyecek bir önlemdir.

Geçimsizliği hakemlerin bilmesi, boşanmada şahitlerin hazır bulunması ileride meydana gelebilecek herhangi bir şüphe, zan veya iftirayı da önleyecektir.
(Nitekim bir şeriat mahkemesine, bir boşanmadan sonra evlenen kadını, erkeğin aslında boşamadığı, kadının günahkar olduğu davasıyla başvurulmuştur.)
--------------------------

Ali (r.a)'dan rivayet edildiğine göre, kendisine talak konusunda soran bir kimseye,
"Allah'ın emrettiği gibi iki şahit buldun mu?" diye sordu. Adam 'hayır' deyince
Ali (r.a): "Git, senin talakın geçerli değildir." dedi.

Ata'dan şöyle rivayet edilmiştir:
" Nikah şahitledir, talak şahitledir, boşadığı karısını almak yine şahitledir."

Cafer es-Sadık: "Her kim karısını şahitsiz boşarsa birşey yapmış sayılmaz."
-------------------------

* " Üç defa boşol " , " boşol, boşol, boşol " , " 3' den 9'a boşol " veya şartlı boşamaların geçerli olmadığı ( talak üzerine yemin edilemiyeceği ), bu şekilde söylenen sözlerin saçma, kıymetsiz, manasız olduğu,
hocalar, müftüler tarafından anlatılmalıdır.
TV, radyo, CD v.b etkinliklerle halk bilinçlendirilmelidir.
Böylece erkekler bir daha böyle sözleri ağızlarına almıyacaklardır.
( Bazı ülkelerde 3 defa boşanma sözlerini söyleyen erkeklere ceza uygulaması ile ilgili kanunlar çıkarılmıştır.)
--------------------------

*Karısını 3 defa boşayıp sonra pişman olup tekrar karısına dönmek isteyen bir adamın, karısı başkasıyla evlenmedikçe dönemeyeceği için, kadının başka bir erkekle yaptırdığı geçici nikah "hulle" kesinlikle lanetlenmiştir, haramdır.
Müslüman (bir kadın)ın şerefiyle oynamak hiç bir kimsenin hakkı değildir.

Kur'an'a göre boşanma olmadığı halde, boşanıldı zannedilip çeşitli hilelerle,
oyunlarla ( hile-i şeriyye ! ) geri dönme çabaları, İslamla, Kur'an'la, Allah'ın
emirleriyle alay etmektir.
-------------------------

".........çünkü böylelikle haddi aşmış olursunuz. Kim böyle yaparsa, kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinize olan nimetini ve size öğüt vermek üzere indirdiği Kitab'ı ve Hikmet'i hatırlayın. Allah'tan korkup-sakının
Ve bilin ki, Allah her şeyi bilendir.". (Bakara 231)
-------------------------

*Talakın yemin olarak kullanılması hem mahzurlu, hem bir zayıflık hem de yasaktır.
(Peygamber zamanında olmayan sonradan çıkarılan bir uygulama.)
Allah talakı bu gibi lafızlara, bu gibi yeminlerde meşru kılmamıştır.
(Ancak geçimsizlik sonucu; nasihat, korkutma, terbiye, hakemler tesir etmiyorsa, son çare olarak başvurulur.)
Bazıları talaka yemini kabul ederken, bazıları böyle bir yemini kabul etmemiştir.
(Yemin ancak Allah adına yapılır.)
En ihtiyatlı olarak da yemin kefareti gerektiğine hükmedenler olmuştur.
Bunu yapan kişinin Allah'tan bağışlanma dilemesi, kefaret ödemesi, Allah'a yönelmesi gerekir. Çünkü bu olay, isyana sebep olan bir şeyi adamaya benzemektedir. Hadis-i Şerife göre böyle bir adak için yemin kefareti gerekir.
---------------------------
"Allah'a yemin olsun ki, sizden birinizin ailesi konusunda yemin edip de yeminine bağlı kalması, Allah katında, Allah'ın kendisine farz kıldığı yemin kefaretini vermesinden daha çok günahtır. (Yeminini bozup kefaret vermesi daha iyidir.) (Buhari, Hadis no 2140)
-------------------------------
*Üçten dokuza şart (3 ten 9 a şart olsun);

1 talakla ayrılışın 3 ay,
3 talakla ayrılışın (en az) 9 ay
Sürmesine dayanamayan cahil erkeklerin bir anda işi bitirivermek istemesinden dolayı çıkmış, asla caiz olmayan, saçma ve Allah'a isyan kokan bir sözdür.
---------------------------

*Allah'ın "hudutlarım" dediği sözleri dikkate almayıp, tavsiye gibi görüp, bir erkeğin sözünü (erkek de kendi sözünü) üstelik Allah'ın sınırlarına aykırı olduğu halde,
dİkkate almak, bununla "boşanma fıkhını" oluşturmak dünya ve ahirette ceza gerektiren bir durumdur.

(Boşanma ayetlerinden sonra çokça "Allah'ın hudutlarını-sınırlarını aşmayın" uyarısına rağmen, en çok haddin aşıldığı yerler -mealesef- buralar olmuştur.)
-------------------------

" Onlara: 'Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin' dendiğinde, 'Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter' derler. (Peki) Ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse? "

İslamdaboşanma